NV 586/prac. doba - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg.
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Vítejte
Na základních stránkách - základní informace. Plné informace na heslových stránkách

HESLO 

Pro koho školím:
Vyhledejte si :     zákony
POZOR !! - ŠKOLENÍ řidičů - v době Covidu 19 !!     MDČR    MZČR   Centrání registr. systém
Přejít na obsah
Dopravci
                                                                     Nařízení vlády, 589/2006 Sb.                                        vyjímka z ES 561/2006
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Vláda nařizuje podle § 100 odst. 1 a § 213 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:  
      ČÁST DRUHÁ  výtah - více na  589/2006 Sb.
ČLEN OSÁDKY NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NEBO AUTOBUSU V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Díl 1
Pracovní doba     § 4
(1) Pracovní doba člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě ve všech pracovněprávních vztazích  (13) § 3 věta druhá zákoníku práce.)  může ve svém souhrnu činit nejvýše 48 hodin týdně.
(2) Každý zaměstnavatel písemně požádá člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě o stejnopis evidence pracovní doby  (14) § 96 odst. 2 zákoníku práce. ) odpracované u jiného zaměstnavatele.
§ 5
(1) Pracovní dobu je možné prodloužit až na 60 hodin týdně, pokud její průměr bez práce přesčas nepřesáhne stanovenou týdenní pracovní dobu (15) § 79 zákoníku práce.)  za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
(2) Délka směny může činit nejvýše 13 hodin. Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
§ 6
Evidenci pracovní doby a pracovní pohotovosti16) člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě uchovává zaměstnavatel po dobu nejméně 2 let po skončení jednotlivých kalendářních roků.
Díl 2
§ 7    Doba odpočinku    § 7
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Zaměstnavatel poskytne členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství ( 17) Čl. 4 písm. g), čl. 8 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85). Platí  165/2014 Sb. .Za podmínek stanovených v přímo použitelném předpisu Evropských společenství  poskytne zaměstnavatel členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě nepřetržitý odpočinek mezi směnami podle mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce zákonů.(19)Čl. 8 a 9 Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)  (vyhláška č. 108/1976 Sb., ve znění vyhlášky č. 82/1984 Sb. a vyhlášky č.  80/1994 Sb.).  

Odkazy jsou zaměřeny k provozování dopravy:
Návrat na obsah