Odpovědnost - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg.
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Vítejte
Na základních stránkách - základní informace. Plné informace na heslových stránkách

HESLO 

Pro koho školím:
Vyhledejte si :     zákony
POZOR !! - ŠKOLENÍ řidičů - v době Covidu 19 !!     MDČR    MZČR   Centrání registr. systém
Přejít na obsah
Dopravci
EU 561/2006 platnost od 11.4.2006   Nařízení rady (EHS) č. 3821/85,  novelizováno  nahrazuje   165/2014 Sb. v  EU 561/2006 Sb.
                               ODPOVĚDNOST DOPRAVCE  objektivní odpovednost
                                                                      Článek 10
1. Dopravce nesmí odměňovat řidiče, jež zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo objem přepravovaného zboží, pokud by tyto odměny mohly vést k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo by podněcovaly k porušování tohoto nařízení. !!!!!!
2. Dopravce organizuje práci řidičů uvedených v odstavci 1 tak, aby mohli dodržet nařízení 165/2014 Sb.  (EHS) č. 3821/85 a kapitolu II tohoto nařízení. Dopravce řidiče náležitě poučí a provádí pravidelné kontroly, aby zajistil dodržování nařízení (EHS) č. 3821/85 a kapitoly II tohoto nařízení.
3. Dopravce odpovídá za porušení, kterých se dopustí jeho řidiči, a to i tehdy, pokud k tomuto porušení došlo na území jiného členského státu nebo třetí země. Aniž je dotčeno právo členských států považovat dopravce za plně odpovědné, mohou členské státy podmínit tuto odpovědnost porušením odstavců 1 a 2 dopravcem. Členské státy mohou zvážit jakýkoli důkaz, že dopravce nelze důvodně považovat za odpovědného za porušení, ke kterému došlo.
4. Dopravci, zasílatelé, speditéři, organizátoři turistických zájezdů, hlavní dodavatelé, subdodavatelé a agentury zprostředkovávající zaměstnání řidičům zajistí, aby byly smluvně dohodnuté přepravní plány v souladu s tímto nařízením.
5. a) Dopravce, který používá vozidla vybavená záznamovým zařízením(KARTY) podle přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85, na něž se vztahuje toto nařízení, zajistí, aby:
- se veškeré údaje pravidelně stahovaly z přístroje ve vozidle a karty řidiče, jak to stanoví členský stát, a aby se odpovídající údaje stahovaly
častěji, aby se zajistilo, že jsou staženy údaje o všech činnostech, které dopravce provedl nebo které pro něj byly provedeny,
- veškeré údaje stažené z přístroje vozidla a z karty řidiče byly uchovávány po dobu nejméně 12 měsíců po jejich zaznamenání a na žádost
 kontrolora byly tyto údaje dostupné z provozovny dopravce, přímo nebo dálkově;
b) pro účely tohoto odstavce je pojem „stahování“ vykládán v souladu s definici stanovenou v kapitole I bodě s) přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85;
c) o maximálním časovém úseku pro stahování  příslušných údajů podle písm. a) bodu i) rozhodne Komise postupem podle čl. 24 odst. 2.

Odkazy jsou zaměřeny k provozování dopravy:
Návrat na obsah